Sơ đồ tổ chức

Văn phòng tư vấn và Chuyển giao công nghệ xây dựng có bộ máy Quản lý và điều hành gồm có: Giám đốc, các Phó giám đốc, các phòng ban chức năng, văn phòng, xưởng thiết kế và các chi nhánh đại diện. Bên cạnh đó có Hội đồng khoa học – kỹ thuật và hệ thống quản lý chất lượng tư vấn xây dựng.

Về nhân sự trực tiếp và tham gia thường xuyên có:

  • 35 Giáo sư và Phó Giáo sư
  • 41 Tiến sĩ các chuyên các chuyên ngành khác nhau
  • 62 Thạc sĩ kiến trúc, kết cấu, kỹ thuật hạ tầng và môi trường
  • 104 Kiến trúc sư, kỹ sư và cử nhân kinh tế, cử nhân luật có chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực tư vấn xây dựng, trong đó có: 21 KTS chủ nhiệm đồ án hạng I và 32 KTS chủ nhiệm đồ án hạng II

Cơ sở vật chất trang thiết bị máy móc hiện đại, sử dụng hệ thống trung tâm thí nghiệm xây dựng công trình của trường Đại học Kiến trúc Hà Nội