Lịch sử hình thành

Văn phòng tư vấn & Chuyển giao công nghệ xây dựng được Bộ trưởng Bộ Xây Dựng cho phép thành lập theo Quyết định số 11/QĐ-BXD ngày 04/01/2002, (tiền thân là “ Văn phòng tư vấn xây dựng” theo Quyết định số 246/BXD-CSXD ngày 23/12/1995 của Bộ Xây dựng), là đơn vị tư vấn được đại diện cho trường Đại học Kiến trúc Hà Nội thực hiện các công tác tư vấn và chuyển giao công nghệ xây dựng theo giấy chứng nhận đăng ký hoạt động công nghệ và tư vấn xây dựng số 758 của Bộ trưởng Bộ Khoa học công nghệ và môi trường cấp ngày 16/01/2002 và được cấp lại số A-575 ngày 07/03/2016 và chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng số: BXD-00003543 do Cục quản lý hoạt động Bộ Xây dựng cấp ngày 22/12/2017.

Văn phòng tư vấn & Chuyển giao công nghệ xây dựng đã xây dựng hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm tư vấn theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước. Sản phẩm tư vấn của Văn phòng được đảm bảo cao nhất về chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn về Xây dựng, được tiến hành theo Luật Xây dựng, các quy định của Chính phủ và Bộ Xây dựng về công tác xây dựng cơ bản.